GÖKÇE BARAJ GÖLÜ HAVZASI TASLAK ÖZEL HÜKÜMLERİ ASKIYA ÇIKARILDI

Spread the love

Gökçe Baraj Gölü Havzası Taslak Özel Hükümleri, Kamu Kurum Kuruluşları ve halkın bilgilendirilmesi, görüş, öneri ve itirazların alınması maksadıyla Yalova Valiliği ve Bursa Valiliğine ilan panolarında 16 Ekim 2017 tarihi itibariyle 30 gün süreyle askıya çıkarılmak üzere gönderilmiştir. Taslak özel hükümlere ilişkin görüş, öneri ve itirazlarınızı Yalova Valiliği ve Bursa Valiliğine iletebilirsiniz.

 

 

İŞTE ASKIYA ÇIKAN YÖNETMELİK

GÖKÇE BARAJ GÖLÜ HAVZASI TASLAK ÖZEL HÜKÜMLERİ VE KORUMA PLANI

 

1.1. Amaç

 

Yalova ili, Termal ilçesi sınırları içerisinde kalan, içme ve kullanma suyu temini maksadı bulunan Gökçe Baraj Gölü’nün su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla Gökçe Baraj Gölü Havzası’ndaki faaliyetlere ilişkin hukuki ve teknik esasların düzenlemesini sağlamaktır.

 

1.2. Kapsam ve Hukuki Dayanak

 

Bu özel hükümler, Gökçe Baraj Gölü Havzası’nı kapsar ve bu alan dışında geçerli değildir. Gökçe Baraj Gölü Havzası için belirlenen bu özel hükümler, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ve 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 16. Maddesine (Değ. RG-13.02.2008-26786) dayanılarak hazırlanmıştır.

 

1.3. Tanımlar

 

Bu özel hükümlerde geçen;

 

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,

 

Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

 

Basit Tamir ve Tadilat: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

 

Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) boşaltılmasını,

 

Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla insani kullanım sonucu ortaya çıkan, ayrıca okul, hastane, otel, ibadethane gibi yerlerden kaynaklanan atık suları,

 

Gökçe Baraj Gölü Havzası: Gökçe Baraj Gölü’nü besleyen yerüstü sularının toplandığı bölgenin tamamını,

 

Mevcut Yapı: Gökçe Baraj Gölü Havzası Özel Hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce havzada var olan ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekli izinleri almış olan yapıları,

 

Rezervuar: Gökçe Baraj Gölü maksimum su seviyesi olan 79,5 metre kotuna kadar olan alanı,

 

Mutlak Koruma Alanı: Gökçe Baraj Gölü maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki alanı,

 

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 metre genişliğindeki alanı,

 

Orta Mesafeli Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 kilometre genişliğindeki alanı,

 

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu rezervuarının yukarıda tanımlanan koruma alanlarının dışında kalan su toplama havzasının tümünü,

 

Tehlikeli Maddeler: Su çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,

 

Zati İhtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili Valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,

 

  1. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını,

 

III. Derece Arkeolojik Sit: Koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanları,

 

  1. Derece Doğal (Tabii) Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanları,

 

III. Derece Doğal (Tabii) Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanları

 

ifade eder.

 

1.4. Genel Hükümler

 

1.4.1. Gökçe Baraj Gölü’nün maksimum su kotu 79,5 metre olup, koruma alanları bu kota göre Rezervuar, Mutlak Koruma Alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Orta Mesafeli Koruma Alanı ve Uzun Mesafeli Koruma Alanı olarak tanımlanmıştır.

 

1.4.2. Havza içerisinde rezervuarı besleyen yerüstü sularına atık su deşarjına izin verilmez.

 

1.4.3. Baraj gölünü besleyen yerüstü sularına atık ve artık (hafriyat artığı, moloz, pasa ve inşaat malzemesi vb.) dökülmesine izin verilmez.

 

1.4.4. Belediyenin kanalizasyon sisteminde ayrık sisteme geçilerek, kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemleri birbirinden bağımsız ayrı hatlar olacak şekilde inşa edilir.

 

1.4.5. Yerleşim yerlerinin nüfus projeksiyonları da dikkate alınarak havzadaki atıksu terfi istasyonunda kapasite artışı çalışmaları yapılır.

 

1.4.6. Termal belediyesi sınırlarındaki turizm tesisleri de dâhil bütün yapıların atık sularının kanalizasyon sistemine bağlanması zorunludur. Belediye sınırları dışındaki yapılardan kaynaklanan atıksular ise Sağlık Bakanlığı’nın Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik (RG: 19.3.1971 – 13783) hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmasız nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atıksu arıtma tesisine taşınır.

 

1.4.7. Havzadaki herhangi bir atıksu altyapı tesisinin arıza, kaza vb. sebeplerle devre dışı kalması durumu için atıksu altyapı tesisinden sorumlu gerçek veya tüzel kişilerce hazırlanan acil durum eylem planı uygulanır.

 

1.4.8. Havza alanı içerisinde kalan hazine arazilerine kira, satış, devir, irtifak, kullanma izni vb. işlemelerin yapılmasına izin verilmez.

 

1.4.9. Havza genelinde dik şevlerde ve erozyona maruz bölgelerde teknik açıdan uygun olan erozyon ve sediment kontrol tedbirleri alınır.

 

1.4.10. Rezervuarı besleyen akarsular ve kanal yataklarının çevresinden gelen yayılı yüklerin azaltılması için akarsularda belirlenen noktalara Bakanlığın uygun görüşü alınarak sediment tutucu çökeltim havuzları ve yaprak tutucular inşa edilir.

 

1.4.11. Baraj gölünü besleyen akar ve kuru dereler/çaylar/sular ile rezervuar alanına hayvanların girmesine izin verilmez. Hayvanların su ihtiyacını karşılamak için su kaynakları dışında sıvat (yalak) vb. yapılar oluşturulur.

 

1.4.12. Havza alanında; 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minarelli Sular Kanunu çerçevesinde koruma altında olan jeotermal kuyular ve Yalova jeotermal doğal kaynak çıkışı için “Termal Yalova Jeotermal Sahaları J/001 ve J/009 İşletme Ruhsatlarına ilişkin Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu” kapsamında belirlenen Jeotermal Kaynak Koruma Alanlarında (Zon-I, Zon-II, Zon-III) alınması gerekli tedbirler, öneriler ile yasaklanan hususlara riayet edilir.

 

1.4.13. Havza içerisinde yer alan Arkeolojik Sitlerin koruma ve kullanma koşulları için 658 Karar No ve 05.11.1999 tarihli “Arkeolojik Sitleri Koruma ve Kullanma Koşulları” ilke kararı geçerlidir.

 

1.4.14. Doğal Sit Alanlarında bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde 28635 sayılı ve 2 Mayıs 2013 tarihli “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

 

1.4.15. Bu özel hükümlerde yer almayan hususlar ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

1.4.16. Termal Belediyesi tarafından yapılacak olan İmar Planı için Bakanlık uygun görüşü alınır.

 

1.4.17. Rezervuar ve havza genelinde belirlenen noktalarda, izleme çalışmaları Havza İzleme Programları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

1.4.18. Bölüm 1.8.’de verilen İş Programı’nda belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, yine iş programında belirtilen tedbirleri verilen sürelerde yerine getirmekle yükümlüdür.

 

1.5. Rezervuar Alanına İlişkin Koruma Esasları

 

1.5.1. Arıtılsa dahi atıksuların rezervuara doğrudan veya dolaylı olarak deşarjına izin verilmez.

 

1.5.2. Rezervuara her türlü atık ve artığın (hafriyat artığı, moloz, pasa ve inşaat malzemesi vb.) atılması yasaktır.

 

1.5.3. Rezervuar içinde dip savak ve bentik temizliği haricinde taban taramasına izin verilmez. Rezervuar mevcut su içi bitkileri belirli aralıklarla, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile hasat edilebilir.

 

1.5.4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün su ve toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve taşkından koruma amacıyla yapacağı uygulamalarda kullanması gereken geçici haller haricinde kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınmasına izin verilmez.

 

1.5.5. Rezervuarda akaryakıt ile çalışan su taşıtlarına izin verilmez. Ancak, güvenlik ve bilimsel araştırma maksadıyla elektrik veya akü ile çalışan kayık, motor vb. su taşıtlarının kullanımına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü katı atık, atık su ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile rezervuara boşaltılması yasaktır.

 

1.5.6. Rezervuarda faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınmasının önlenmesi maksadı ile gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.

 

1.5.4. Bu alanda yukarıda belirtilenler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.

 

1.6. Koruma Alanları ve Koruma Esasları

 

1.6.1. Mutlak Koruma Alanına İlişkin Hükümler

 

1.6.1.1. Bu alan içerisinde içme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç hiçbir yeni yapı yapılamaz. Bu alandaki mevcut yapılar, aynen korunur, bu yapılarda, inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla sadece basit tamir ve tadilat yapılabilir.

 

1.6.1.2. Bu alanda, arıtılmış olsa dahi doğrudan veya dolaylı olarak atıksu deşarjına izin verilmez. Bu alan içerisindeki mevcut yapılardan kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine verilmesi zorunludur.

 

1.6.1.3. Bu alan içerisindeki orman alanları aynen korunur ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez. Bu alanda, Orman Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet ve programları doğrultusunda orman alanlarında bakım çalışmaları yapılabilir.

 

1.6.1.4. Mutlak koruma alanı içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kontrolsüz giriş ve çıkışları engellemek amacıyla gerekli görülen alanlar tel veya çit gibi malzeme ile çevrilebilir. Baraj güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli donanım ve ekipmana sahip güvenlik görevlendirilebilir.

 

1.6.1.5. Bu alan içerisinde atık ve artıkların (hafriyat artığı, moloz, pasa, inşaat malzemesi vb.) boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

 

1.6.1.6. Bu alanda madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

 

1.6.1.7. Bu alanda rezervuarı besleyen akarsularda/derelerde/çaylarda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

 

1.6.1.8. Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve turizm tesisine izin verilmez.

 

1.6.1.9. Bu alanda yeni tarım alanlarının açılmasına izin verilmez. Mevcut tarım alanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamalarına izin verilebilir.

 

1.6.1.10. Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine izin verilmez.

 

1.6.1.11. Bu alanda, imar planı gereği dahi olsa yeni yol yapımına veya mevcut yolun genişletilmesine izin verilmez. Ancak su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla, mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Karayollarından kaynaklanan olası kirliliğinin yüzey akış suları ile rezervuara ulaşmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

 

1.6.1.12. Bu alanda, şevlerden kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici sanat yapıları ile tedbirler alınır ve yol kenarları ağaçlandırılır.

 

1.6.2. Kısa Mesafeli Koruma Alanına İlişkin Hükümler

 

1.6.2.1. Bu alanda mevcut yapılar korunur, mevcut yapılarda inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli basit tamir ve tadilat yapılabilir. Mevcut yapının basit tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse, su kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde kaldırılarak yerine yenisinin yapımına, inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla izin verilir.

 

1.6.2.2. Bu alanda, Termal Belediyesi sınırlarındaki şahıs arazileri ve köy yerleşik alan sınırları dışında yeni yapıların yapılmasına izin verilmez.

 

1.6.2.3. Bu alanda, Termal Belediyesi sınırları içerisinde kalan orman dışı şahıs arazilerinde, mevcut emsalleri doğrultusunda yapılaşmaya Bakanlığın uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

1.6.2.4. Bu alanda, köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalan orman dışı şahıs arazilerinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların yaptıracağı yapılara ilişkin uygulamalar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde (R.G: 18916 – 02.11.1985) belirtilen esaslara göre yapılır.

 

1.6.2.5. Bu alan içerisindeki orman alanları aynen korunur ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez. Ancak, bu alan içerisinde olup Termal Belediyesi ve köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalan orman niteliğindeki şahıs arazilerinde yalnızca sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara ve yürüyüş yollarının açılmasına Bakanlığın uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

1.6.2.6. Bu alanda, yeni yapılacak ve mevcut yapılardan kaynaklanan atıksuların bertarafında Madde 1.4.6’daki bertaraf yöntemleri geçerlidir.

 

1.6.2.7. Bu alanda yeni tarım alanlarının açılmasına izin verilmez. Mevcut tarım alanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamalarına izin verilebilir.

 

1.6.2.8. Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine izin verilmez.

 

1.6.2.9. Bu alanda hiçbir sanayi tesisine izin verilmez.

 

1.6.2.10. Bu alanda madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

 

1.6.2.11. Bu alanda akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez.

 

1.6.2.12. Bu alan içerisinde atık ve artıkların (hafriyat artığı, moloz, pasa, inşaat malzemesi vb.) boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

 

1.6.2.13. Bu alanda rezervuarı besleyen akarsularda/derelerde/çaylarda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

 

1.6.2.14. Bu alanda, imar planı gereği dahi olsa yeni yol yapımına veya mevcut yolun genişletilmesine izin verilmez. Ancak su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması şartıyla, mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Karayollarından kaynaklanan olası kirliliğinin yüzey akış suları ile rezervuara ulaşmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

 

1.6.2.15. Bu alanda, şevlerden kaynaklanabilecek toprak erozyonunu önleyici sanat yapıları ile tedbirler alınır ve yol kenarları ağaçlandırılır.

 

1.6.3. Orta Mesafeli Koruma Alanına İlişkin Hükümler

 

1.6.3.1. Bu alanda mevcut yapılar korunur, mevcut yapılarda inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli basit tamir ve tadilat yapılabilir. Mevcut yapının basit tamir ve tadilat ile kullanımı mümkün değilse kirliliğe neden olmadan kaldırılarak yerine yenisinin yapımına, inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla izin verilir.

 

1.6.3.2. Bu alanda, Termal Belediyesi sınırlarındaki şahıs arazileri ve köy yerleşik alan sınırları dışında yeni yapıların yapılmasına izin verilmez.

 

1.6.3.3. Bu alanda, Termal Belediyesi sınırları içerisinde kalan orman dışı şahıs arazilerinde, mevcut emsalleri doğrultusunda yapılaşmaya Bakanlığın uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

1.6.3.4. Bu alanda, köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalan orman dışı şahıs arazilerinde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların yaptıracağı yapılara ilişkin uygulamalar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre yapılır.

 

1.6.3.5. Bu alan içerisindeki orman alanları aynen korunur ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez. Ancak, bu alan içerisinde olup Termal Belediyesi ve köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalan orman niteliğindeki şahıs arazilerinde yalnızca sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara ve yürüyüş yollarının açılmasına Bakanlığın uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

1.6.3.6. Bu alanda, yeni yapılacak ve mevcut yapılardan kaynaklanan atıksuların bertarafında Madde 1.4.6’daki bertaraf yöntemleri geçerlidir.

 

1.6.3.7. Bu alanda rezervuarı besleyen akarsularda/derelerde/çaylarda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmez.

 

1.6.3.8. Bu alanda hiçbir sanayi tesisine izin verilmez.

 

1.6.3.9. Bu alanda madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

 

1.6.3.10. Bu alan içerisinde atık ve artıkların (hafriyat artığı, moloz, pasa, inşaat malzemesi vb.) boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

 

1.6.3.11. Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez.

 

1.6.3.12. Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz, mevcut tarım alanlarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda ve kontrolünde iyi tarım uygulamalarına geçilir.

 

1.6.3.13. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kontrolünde sadece yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak maksadı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir.

 

1.6.4. Uzun Mesafeli Koruma Alanına İlişkin Hükümler

 

1.6.4.1. Bu alan içerisindeki orman alanları korunur ve orman alanlarının küçülmesine neden olacak faaliyetlere izin verilmez.

 

1.6.4.2. Bu alanda yeni yapıların yapılmasına izin verilmez. Ancak, Harmankaya Tabiat Parkı sınırlarında yalnızca sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapılara ve yürüyüş yollarının açılmasına Bakanlığın uygun görüşü ile izin verilebilir.

 

1.6.4.3. Bu alanda, yeni yapılacak ve mevcut yapılardan kaynaklanan atıksuların bertarafında Madde 1.4.6’daki bertaraf yöntemleri geçerlidir.

 

1.6.4.4. Bu alanda hiçbir sanayi tesisine izin verilmez.

 

1.6.4.5. Bu alanda madencilik faaliyetlerine izin verilmez

 

1.6.4.6. Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez.

 

1.6.4.7. Bu alanda yeni tarım alanları açılamaz.

 

1.6.4.8. Bu alanda rezervuarı besleyen derelerde yeni su ürünleri yetiştiriciliği tesisi açılmasına izin verilmez. Mevcut alabalık tesislerinde ise kapasite artışı yapılamaz.

 

1.6.4.9. Bu alan içerisinde atık ve artıkların (hafriyat artığı, moloz, pasa, inşaat malzemesi vb.) boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

1.7. Deşarj Standartları

 

Gökçe Baraj Gölü Havzası içerisinde herhangi bir atıksu deşarjı söz konusu olmadığı için deşarj standartları belirlenmemiştir.

 

Yönetmeliğin orjinaline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

suyonetimi.ormansu.gov.tr

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.